Ochrana osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. 

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?  

Pullover s.r.o. se sídlem na adrese Svobody 282/99, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec, identifikační číslo: 11987791, zapsáno v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 47894 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako provozovatel internetového obchodu na internetových stránkách www.plvr.cz správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny dále. Společnost Pullover s.r.o. může pověřit zpracováním Vašich osobních údajů i třetí osobu (zpracovatele) k jasně danému účelu a za jasně daných pravidel (viz dále, část: Kdo bude mít přístup k údajům ?) 

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky některého z našich zboží, či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

– Email

– Heslo v zašifrované podobě

– Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu) nebo přezdívku (v případě registrace účtu v rámci emailových služeb)

– Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pro dodání objednávky)

– Profilové informace jako je věk, pohlaví

– Telefonní číslo (pro informaci o stavu objednávky)

– Platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. nákupu na našem e-shopu atd.)

– Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři) a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:

– IP adresa 

– IČ, DIČ 

– soubory cookies (v případě online služeb)

– případně jiný online identifikátor

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby v případě objednávky) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

– plnění smluvního vztahu (jméno a příjmení, adresa, Email, telefon, IČ a DIČ, platební údaje, heslo v zašifrované podobě)

– z účetních a daňových důvodů (účelů) a pro plnění jiných zákonných povinností (jméno a příjmení, IČ a DIČ, adresa, platební údaje, telefon)

– zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových (profilové informace jako věk a pohlaví, dále jméno a příjmení, Email) 

– provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány (cookies, IP adresa)

– analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám (cookies, IP adresa)

– získání výhod v marketingových kampaních námi organizovaných (jméno a příjmení, Email, adresa)

– účast ve spotřebitelských soutěží námi pořádaných (jméno a příjmení, Email, adresa)

– zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře (Email, adresa, telefon)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost Pullover s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte naše internetové stránky. 

KDO BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM? 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

– osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;

– osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

– osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

– poskytovatelé platebních bran (poskytovatelé platebních karet);

– poskytovatelé přepravních služeb, které Vám doručují Vaše objednávky;

– poskytovatelé technických řešení umožňující jednoduché dodání Vaší objednávky a notifikaci o dodání objednávky;

– provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům veřejné správy. Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí. 

CO JSOU COOKIES A JAKÉ DRUHY POUŽÍVÁME? 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat typ použitého zařízení a prohlížeče, jazykové preference nebo stránky, které byly navštíveny. Také mohou zajistit, abyste se z reklam dozvěděli o produktech, které odpovídají Vašim zájmům a preferencím a Vy se tak nemuseli dívat na něco, co s vámi nemá nic společného. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy. Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro potřeby interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Prostě a jednoduše, abyste se snadněji a rychleji dostali k tomu, co vás zajímá. Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat. Další možností je prohlížet stránky v tzv. anonymním režimu, kdy se cookies neukládají. 

Detailní informace pro všechny typy prohlížečů najdete tady: aboutcookies.org. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat. Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu. 

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Pullover s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu: 

– Plnění smluvního vztahu – do odvolání

– Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových – max. 2 roky

– Provádění analýz a měření, analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu – max. 6 měsíců

– Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích – do odvolání

– Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

– Plnění ostatních zákonných povinností – max. 5 let

– Zpracování osobních údajů na základě souhlasu – do odvolání

– Zodpovězení Vašeho dotazu – do odvolání  

MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU? 

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat); splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba. 

JAK MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODVOLAT? 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: hello@plvr.cz.  Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

JSEM POVINEN POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE? CO KDYŽ OSOBNÍ ÚDAJE NEPOSKYTNU? 

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně.

JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit.

– PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
CHCETE-LI VĚDĚT, JESTLI O VÁS ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, MÁTE PRÁVO ZÍSKAT OD NÁS INFORMACE O TOM, JESTLI JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, A POKUD TOMU TAK JE, MÁTE TAKÉ PRÁVO K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM ZÍSKAT PŘÍSTUP. V PŘÍPADĚ OPAKOVANÉ ŽÁDOSTI BUDEME OPRÁVNĚNI ZA KOPII POSKYTNUTÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČTOVAT PŘIMĚŘENÝ POPLATEK. 

– PRÁVO NA OPRAVU NEPŘESNÝCH A NEPRAVDIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE POCIT, ŽE O VÁS ZPRACOVÁVÁME NEPŘESNÉ ČI NEPRAVDIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE, MÁTE PRÁVO POŽADOVAT JEJICH OPRAVU. OPRAVU PROVEDEME BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, VŽDY VŠAK S OHLEDEM NA TECHNICKÉ MOŽNOSTI. 

– PRÁVO POŽADOVAT VYSVĚTLENÍ
V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE PODEZŘENÍ, ŽE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NARUŠUJEME OCHRANU VAŠEHO OSOBNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NEBO ŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY V ROZPORU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY, MŮŽETE PO NÁS POŽADOVAT VYSVĚTLENÍ. 

– PRÁVO OBRÁTIT SE NA ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE ZA TO, ŽE DOCHÁZÍ K PORUŠENÍ VAŠEHO PRÁVA NA SOUKROMÍ, MŮŽETE SE OBRÁTIT NA ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (WWW.UOOU.CZ). 

– PRÁVO NA VÝMAZ
V PŘÍPADĚ, ŽE JIŽ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEJSOU POTŘEBNÉ PRO ÚČELY, PRO KTERÉ BYLY SHROMÁŽDĚNY ČI JINAK ZPRACOVÁNY, ANEBO ZJISTÍTE-LI, ŽE BYLY ZPRACOVÁVÁNY PROTIPRÁVNĚ, MÁTE PRÁVO POŽADOVAT JEJICH VÝMAZ. 

– PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V PŘÍPADĚ, ŽE NEMÁTE ZÁJEM NA VÝMAZU, ALE POUZE NA DOČASNÉM OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, MŮŽETE PO NÁS POŽADOVAT OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

– PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE, ABYCHOM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDALI TŘETÍMI SUBJEKTU, MŮŽETE VYUŽÍT SVÉHO PRÁVA NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY VÝKONEM TOHOTO PRÁVA MOHLO DOJÍT K NEPŘÍZNIVÉMU DOTČENÍ PRÁV A SVOBOD TŘETÍCH OSOB, NEBUDEME MOCI VAŠÍ ŽÁDOSTI VYHOVĚT. 

– PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
MÁTE PRÁVO KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY SPLNĚNÍ ÚKOLU PROVÁDĚNÉHO VE VEŘEJNÉM ZÁJMU NEBO PŘI VÝKONU VEŘEJNÉ MOCI NEBO PRO ÚČELY OCHRANY NAŠICH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ. PŘÍPADĚ, ŽE NEPROKÁŽEME, ŽE EXISTUJE ZÁVAŽNÝ OPRÁVNĚNÝ DŮVOD PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÝ PŘEVAŽUJE NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY A SVOBODAMI, POTOM ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ VAŠÍ NÁMITKY UKONČÍME BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU. 

– PRÁVO ODVOLÁNÍ SOUHLASU
POKUD JSTE NÁM UDĚLILI SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, MŮŽETE HO KDYKOLIV ODVOLAT. 

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? 

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktních informací dostupných v sekci Kontakty či elektronickou poštou na adresu hello@plvr.cz nebo písemně na naší adrese: Svobody 282/99, Liberec 15, 460 15.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována. 

Tato verze Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů je platná od 1.11.2021